MIS TOIMUB?

Avaleht >>> Tuleohutus >>> Uus tuleohutuse seadus lõkke tegemisest ja grillimisest

Uus tuleohutuse seadus lõkke tegemisest ja grillimisest | "Tuleohutuse seadus"
 

Uus tuleohutuse seadus lõkke tegemisest ja grillimisest

Almar Nuuma
L�una-Eesti P��stekeskuse tuleohutusb�roo juhataja


K�es on kevad ning aeg v�listeks koristust��deks, millega kaasneb prahip�letamine. �htlasi algab grillihooaeg. Paraku saab ohutusn�uete eiramisest igal aastal alguse hulk tule�nnetusi, mille tagaj�rjel h�vib elanike vara ning tekib kahju keskkonnale. J�relevalveta j�etud kustutamata l�kkest saab sageli alguse ulatuslik kulu- v�i metsap�leng, mida p��stjatel tuleb kustutada tunde, p�evi v�i halvemal juhul n�dalaid.

2010. aasta 1. septembrist kehtima hakanud tuleohutuse seadusega on muutunud ning t�psustatud n�udeid k�ttekoldev�lise tule tegemisele ja grillimise kohale. Kulup�letamise keelab seadus aastaringselt.

L�kke tegemise koht
Prahti p�letada ja l�ket teha tohib mittep�leval alusel v�i kuivanud taimestikust puhastatud mittes�ttival pinnasel. L�kkekoha valikul tuleb k�igepealt l�htuda ohutust kaugusest hoonetele, p�levmaterjali ja k�tte hoiukohtadele ning j�lgida, et tule tegemisega ei kaasneks tuleohtu metsale, taimestikule v�i turbapinnasele.

L�kkekoha ohutu kauguse m��ramisel l�htutakse l�kke l�bim��dust ning kehtiva aasta-aja tuleohtlikkusest:
   1. Alla �hemeetrise l�bim��duga l�kke tegemisel peab l�kkekoht paiknema hoonetest v�i p�levmaterjali hoiukohast v�hemalt 8 meetri kaugusel ning metsast tuleohtlikul ajal v�hemalt 10 meetri kaugusel. Tuleohtliku aja m��rab P��steamet ning teavitab avalikkust selle algusest ja l�pust. Tuleohtlik aeg j��b vahemikku kevadest kuni s�giseni.
   2. �le �he meetrise l�bim��duga tule tegemisel peab l�kke tegemise koht paiknema v�hemalt 15 meetri kaugusel hoonetest v�i p�levmaterjali hoiukohast ja tuleohtlikul ajal v�hemalt 20 meetri kaugusel metsast.
   3. �le kolmemeetrise l�bim��duga tule tegemise l�kkekoha valik ja vajalikud tuleohutust tagavad meetmed tuleb koosk�lastada p��stekeskusega. Teavitamise korra kohta saab infot p��steala infotelefonilt 1524.

Kohalikud omavalitsused seavad tule tegemisele m�ni kord rangemaid piiranguid, mida peab endale eraldi selgitama.

Grillimise koht
Grillimise koha ohutu kaugus hoonest s�ltub, kas grillitakse eelvalmistatud s�ega v�i p�letatakse puid s�e saamiseks ise.

   - Tahkk�tusel t��taval grillseadmel, milles grillimisel kasutatakse eelnevalt valmistatud grills�tt v�i muud h��guvat materjali on ohutuks kauguseks v�hemalt 2 meetrit. R�du loetakse ehitise osaks ning s�egrilliga seal toimetada ei tohi.
   - Grillseade, milles h��guvat s�tt valmistatakse k�ttepuude v�i muu p�levmaterjali p�letamisel lahtise leegiga on ohutuks kauguseks hoonest v�hemalt 5 meetrit.

Eelloetletud ja teistsugustel grillseadmetel tuleb grillimise koha ohutu kauguse m��ramisel l�htuda ka seadme kasutusjuhendis m�rgitust.

L�kkekoha ja grillimise koha ettevalmistamine
Ettevaatust! H��guvad s�demed v�ivad tugevama tuulega kanduda kuni 200 meetri kaugusele. L�kke tegemisel ja grillimisel tuleb l�htuda tervest m�istusest, hinnata  tuule tugevust ja suunda, et lendu l�inud s�demele ei j�rgneks tule�nnetust. Kui l�kkekoha l�heduses on hoone, mets, taimestik, turbapinnas v�i muu objekt, siis v�ib tuld teha tuule kiirusel kuni 5,4 meetri sekundis, st n�rga tuulega, mis liigutab ainult peenikesi puid ja puuoksi. Tule�nnetuse �rahoidmiseks puhasta ka l�kke- v�i grillimise koha vahetu �mbrus v�hemalt 0,5 meetri ulatuses kuivanud taimestikust, okstest ning muust p�levmaterjalist.

Ohutu l�kke ja grillimise koha ettevalmistamisel tuleb �mbritsev s�ttimisohtlik kuiv maapind veega m�rjaks teha, l�kkekoht kivide v�i mineraalpinnasega piirata. L�kkekoha t�iendav piiramine on vajalik juhul, kui muul viisil ei saa tule levikut �mbritsevale maa-alale takistada.

Tulekustutusvahendid l�kkekohas
L�kkekohas peab olema v�hemalt �ks tule kustutamiseks m�eldud tulekustutusvahend, mis vastab l�kke suurusele.
1. Tule kustutamiseks ja selle leviku piiramiseks alla �hemeetrise l�bim��duga l�kke puhul on v�hemalt 2 kg tulekustutusaine kogumassiga tulekustuti, �mber, kastekann v�i muu anum v�hemalt 10 liitri veega. Sobib ka kasutamisvalmis veega t�idetud aiakastmisvoolik.
2. �le �hemeetrise l�bim��duga l�kke puhul on sobivaks kustutusvahendiks v�hemalt kaks 2 kg v�i �ks 6 kg tulekustuti, �mber, kastekann v�i muu anum v�hemalt 20 liitri veega. Sobib samuti kasutamisvalmis veega t�idetud aiakastmisvoolik.
3. T�iendavalt on soovitav l�kke tegemise juurde varuda kululuud v�i muu vahend materdamiseks, liiva v�i muid materjale, millega vajadusel tule levik peatada.

Tulekustutusvahendid peavad paiknema l�kketegemise kohas!

Viimane kustutab tule
L�kke tegemisel ja grillimisel tuleb valvata ning loomulikult viimane kustutab tule!

 

L�HIKE OHUTUSE MEELESPEA!
� Metsas tee l�ket vaid selleks ette n�htud t�histatud kohas v�i omaniku loal.
� L�ke tee selleks ettevalmistatud mittep�levale alusele v�i kuivanud taimestikust puhastatud mittes�ttivale pinnasele nii, et see ei kujuta ohtu hoonetele, puuriidale, metsale, taimestikule v�i turbapinnasele.
� L�kkeaseme v�i grilli �mbrus hoia poole meetri ulatuses puhas s�ttivast materjalist, et lahtine leek, k�rge temperatuur v�i s�demed seda ei s��taks.
� Tule tegemisel j�lgi tuule tugevust ja suunda, et s�demed ei langeks hoonele, metsale, kuivanud taimestikule, turbapinnasele v�i muule kergesti s�ttivale.
� Tee l�ket, kui tuule kiirus on alla 5,4 meetri sekundis, mis liigutab ainult peenemaid puid ja puuoksi.
� Hoia k�ep�rast pulberkustuti, �mber veega v�i aiakastmisvoolik.
� Kasta enne tule tegemist kuiv l�kkekoht ja selle �mbrus veega m�rjaks.
� Piira l�kkekoht kivide v�i pinnasevalliga.
� Lahtist tuld ei j�eta kunagi j�relevalveta, seda valvatakse kuni l�puni p�lemiseni ja kustutatakse veega v�i summutatakse liivaga.
� Enne l�kke tegemist uuri kohaliku omavalitsuse �igusakte. Tiheasustusalal v�ib olla l�kke tegemine keelatud v�i on m��ratud, mida l�kkes p�letada tohib.

VIITED