MIS TOIMUB?

Avaleht >>> Haridus >>> Haridusvõimalused erivajadustega lastele

TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia | Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor Viljandi õppekeskus | Viljandi Kutseõppekeskus | Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool | Gümnaasiumid | Põhikoolid | Lasteaiad | Huvikoolid | Asenduskodu | Terviseedendus | Haridusvõimalused erivajadustega lastele
 

Haridusvõimalused erivajadustega lastele

Lahmuse Kool


Lahmuse Koolis õpivad lapsed, kellele on määratud nõustamiskomisjoni otsusega lihtsustatud õppekava või toimetulekuõppekava. Tegemist on põhikooliga ja lõpetajad saavad põhikooli lõputunnistuse.

Õpilasel on võimalus jääda lisaaastale (eelkutseõpe): lihtsustatud õppekava alusel üheks aastaks ja toimetuleku õppekava alusel kolmeks aastaks. Lisaaasta õppekavade koostamisel on põhirõhk suunatud praktiliste oskuste omandamisele. Eelkutseõppe läbinud noored omavad kogemusi erinevatest valdkondadest ning oskavad kindlamaid ja oma huvidest lähtuvaid valikuid teha, mis aitab kaasa õigete otsuste tegemisele haridustee valikul ning paremale tööturule integreerimisele.

Noored vajavad võimalust erinevate erialade katsetamiseks, kutsenõustamiseks ja kogemuste omandamiseks, et teha õigeid valikuid elukutse valikul.

Eelkutseõppes õpetatavad ained ja nädala tundide arv:

1. Puutöö – ehitus-laudsepp -6 t (LÕK+TT)
2. Metsandus 3t (LÕK+TT)
3. Sepatöö 6t (LÕK+TT)
4. Klaas, savi, aed 2t (TT)
5. Kangakudumine 3t (TT)
6. Kodundus 4t (LÕK+TT)
7. Puhastusteenindus 6t (TT)
8. Käsitöö 6t (TT)
9. Remonditööd 2t (LÕK)
10. Masinaõpetus 2t (LÕK)

Lisaaasta lõppedes kirjutab iga õpilane koostöös juhendajaga ühel valitud erialal uurimustöö enda valmistatud toote valmimiskäigu, materjali jm. kohta.

http://www.lahmuse.edu.ee/


Jaagu Lasteaed-Põhikool

               

Jaagu Lasteaed - Põhikool on vaimu- ja/või liitpuudega lastele alus- ja põhiharidust pakkuv eraõiguslik erilasteaed-põhikool. Kool on loodud 2008.a MTÜ Vileri poolt sügava ja raske puudega laste arendamiseks ja nende perede nõustamiseks ning toetamiseks.

Koolis on liitpuudega lastele mõeldud lasteaia erirühm, toimetulekuõppe ja hooldusõppe klassid. Lasteaeda ja kooli võetakse vastu erivajadusega lapsi nõustamiskomisjoni otsuse alusel. Oodatud on lapsed nii Viljandimaalt kui vabade kohtade olemasolul ka teistest maakondadest. Lastele ja noortele pakuvad samas majas tugiteenuseid rehabilitatsioonimeeskonna spetsialistid (eripedagoog, psühholoog, füsioterapeut, loovterapeut, logopeed, sotsiaaltöötajad).

Igale lapsele koostatakse koostöös lapsevanema ja rehabilitatsiooimeeskonna spetsialistidega individuaalne õppekava, mis võimaldab neil saada oma võimetele ja arengutasemele vastavat haridust. Laste kõne ja suhtlemisoskuste arengu toetamiseks kasutame kaasaegseid alternatiivseid suhtlemisabivahendeid (kõnet toetavad viiped, foto- ja PCS-pildisüsteemid, kommunikaatorid, suhtlustahvlid ja -kaustad) ning oleme valmis õpetama nende kasutamist ka kõigile asjast huvitatutele.

Majas on võimalused erinevate liikumisabivahendite kasutamiseks ja tööd hõlbustavad erinevad tõstukid ning invaabivahendid. Tundide järgselt toimuvad majas rühmategevused ning lastel on võimalus osaleda erinevates loovteraapia tegevustes, käsitöö- ning liikumisringi toimetamistes.

Koostöös SA Perekoduga on võimalik lastel kasutada erinevaid hoolekandeteenusid (alates lastehoiuteenusest kuni asenduskodu teenuseni).

http://www.jaagu.ee/


Viljandi Lasteaed Männimäe

Viljandi Lasteais Männimäe on 11 rühma: kaks sõime-, kuus aiarühma ja kolm rühma erivajadustega lastele.

Lasteaed asub looduslikult kaunis kohas Viljandi järve kaldal, eemal elamutest, autoteedest ja olmemürast. Lastel on mängimiseks ja kasvamiseks väga head tingimused: igal rühmal on kaks tuba, lasteaias on muusika- ja spordisaal ning bassein, kus lapsed saavad 2 korda nädalas ujumisõpet. Lasteaeda ümbritseb suur õueala, õppekäikudel käiakse loodusrajal männisalus.

Lasteaias on kaks tasandusrühma ja üks kehapuudega laste rühm. Vastu võetakse erivajadustega lapsi Viljandi linnast ja maakonnast lapsevanema avalduse ning nõustamiskomisjoni otsuse alusel. Kehapuudega laste rühm on kesk- ja perifeerse närvisüsteemi haigustega lastele ja tasandusrühm spetsiifiliste arenguhäiretega lastele (kõneravi vajavatele lastele).

Erivajadustega laste arenguks on lasteaias head võimalused. Lastega töötavad vastava ettevalmistusega õpetajad, logopeedid, füsioterapeut, personaalassistent ja õpetaja abid. Lisaks tavategevustele saavad lapsed olenevalt erivajadusest ravivõimlemist, massaa�i, eripedagoogilist ja logopeedilist abi.

Lasteaias on väljakujunenud traditsioonilised üritused: mihklipäeva-väljasõit, orienteerumispäev lastevanematega, kooliminejate nädal, südamenädal, leivanädal, minifolk (eesti rahva kultuuripärandi väärtustamine).

Männimäe lasteaed on tervist edendav lasteaed ja ühinenud projektiga „Kiusamisest vaba lasteaed.“

http://www.mannimae.ee/


Viljandi Kaare Kool

Viljandi Kaare Kool on Viljandi linnas tegutsev põhikool, kus õppetöö toimub põhikooli riikliku, lihtsustatud ja toimetuleku õppekava alusel. Alates 2011/2012 õppeaastast töötab koolis väikeklass, kus õpivad autismispektri häiretega lapsed.

Koolis töötavad laste paremaks abistamiseks ja ka lastevanemate nõustamiseks logopeed, sotsiaalpedagoog ja psühholoog. Koolis tegutseb pikapäevarühm. Viljandi Kaare Kooli lapsed on aastaid osalenud Eesti Eriolümpia võistlustel. Kaugeim koht, kus lapsed on käinud, on Saksamaa. Õpilased on edukad nii krossijooksus, võimlemises, kergejõustikus kui ka suusatamises. Tehakse koostööd ka Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemiaga. Peetakse tähtsaks, et õpilased tunneksid koolis end olulise ja kaitstuna.

Eripärad: Lapsed saavad õppida avarates ja hästi varustatud klassiruumides. Kõik lapsed saavad esinemiskogemused. Igale lapsele leidub koolis sobiv huviring. Õpetajad tegelevad vajadusel individuaalselt iga õpilasega. Kolmandas kooliastmes keskendume õpilaste toetamisele nende edasiste kutsevalikute tegemiseks.

http://vkk.vil.ee/


Viljandi Kutseõppekeskus

Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool on mõisakool, mille materiaal-tehniline baas pidevalt uueneb ja täieneb. Valmis on saanud uus kaasaegne tehnomaja, hubane korteritüüpi esinduslik õpilaskodu, värskelt renoveeritud ja vajalikult sisustatud kooli võimla ja heal tasemel raamatukogu. Lisaks on tasuta koolitoit. Bussiliiklus Viljandi linnaga on küllaltki hea ja tihe.

Kutsekeskkoolis õpib 72 erivajadusega õpilast, mis teeb 10% õpilaskonnast. Nendest õpib lihtsustatud õppekava järgi 52 õpilast ning 20 on kuulmispuudega õppijad. Kolme aastaga saab õppida ehitajaks või viimistlejaks, aastaga palkmaja ehitajaks, keevitajaks või abikokaks. Vaegkuuljad saavad õppida pea kõikidel erialadel, mis ei eelda kuulmist.

Erivajadustega õppijatele on loodud võimalused valitud ameti õppimiseks: võib valida lihtsustatud õppekava, kuulmispuudega õppijal on kasutada viipekeele tõlk jne. Õppijate arengut analüüsitakse ja vajadusel rakendatakse individuaalset õpet ja õpilastest tugiisikuid. Tugisüsteemi moodustavad sotsiaalpedagoog, grupijuhendajad, kutseõpetajad, huvijuht ja karjäärinõustaja, kes annavad aru õppedirektorile. Tugisüsteemi paremaks toimimiseks on perspektiivis võtta meeskonda lisaliikmeid, kes toetaks õpi- ja kasvatusraskustes õppijaid,et selleläbi ära hoida koolist väljalangevust.

http://www.vykk.vil.ee/


Ämmuste Kool

Ämmuste Kool on üks neljast Viljandi maakonnas töötavast lihtsustatud või toimetulekuõppekava järgi töötavast koolist ning asub maakonnakeskusest Viljandist 30 km ja lähimast keskusest Mustlast 3 km kaugusel. Ühest tavalisest nõukogudeaegsest eriinternaatkoolist on saanud omapärase õppehoonetekompleksiga, heakorrastatud kooliõuega ja mõnusa ning kaasaegse õpilaskoduga kool erivajadustega lastele. Tänaseks on peahoonele lisandunud 4 uut hoonet: tüdrukutele käsitöö- ja kodundusemaja, poistele puu- ning metallitöökojad ja õpilaskodu, kus on ka tervisekaitsenõuetele vastav söökla ja köögiblokk.

Palju tehakse ära selleks, et õpilased jätkaksid ametikoolides ja leiaksid koha elus. Selle paremaks korraldamiseks oleme viimastel aastatel ellu kutsunud rahvusvaheline projekti "Võimalus igaühele", samuti oleme osalenud puutoolide meisterdamise ja kaunistamise projektis.

Õpilastel on õues võimalik tegutseda mänguväljakul, sõita rulluiskude ning tõukeratastega, mängida pallimänge, jalutada koos kasvatajaga kooliümbruse teedel ja metsas. Tubaseks tegevuseks on meil varutud suur hulk lauamänge, videofilme, raamatuid. Lisaks tegutsevad kasvatajate/õpetajate juhendamisel lauluring, tantsuring, kunstiring, näitering.

Sport ja füüsiline tegevus on olnud ja on ka praegu heal tasemel. On osaletud vabariiklikel ja rahvusvahelistel invaspordiüritustel. Võtame aktiivselt osa Eri- ja Paraolümpia tegemistest, samuti osaleme Viljandi maakonna toimetulekuklasside vastlapäevaüritustel. Nüüd on lisandunud aastaplaani ka veel toimetulekuklasside olümpiapäev. Suurim soov on saada lähitulevikus valmis staadion ja spordikompleks.

Lisaks nendele ettevõtmistele on meil koolis hulk üritusi, mis on juba traditsioonilised: sügisandide näitus, leivanädal, õpetajate päev, kooli aastapäeva tähistamine, perepäev 2 korda aastas, mardi- ja kadripäevad, jõulunädal (sel ajal me külastame üht jõuluetendust teatris, võõrustame külalisesinejaid, käime Tarvastu kirikus laste-jumalateenistusel, toimuvad klassiõhtud ja loomulikult on jõulupidu), EV aastapäeva tähistamine, tüdrukute ja poiste nädalad, vastlapäev, matkad, ekskursioonid.

http://www.ammuste.edu.ee/

VIITED