VILJANDI SPORDIKESKUS
 
Asud siin » Ametlik info
Ametlik info
Võistluste broneering
Dokumendiregister
Arengukava
Põhimäärus
Töötasujuhend »


Kalender

Töötasujuhend

Viljandi Linnavalisuse hallatava asutuse

Viljandi Spordikeskus

 

töötasujuhend

Kinnitan

Mati Jürisson

Kinnitatud juhataja 04.03.2013.a. käskkirjaga nr. 1 VSPK 2/3

1. Töötasujuhendi reguleerimisala

Töötasujuhend määrab kindlaks Viljandi Spordikeskus (edaspidi asutus) töötajate töötasustamise korralduse, tingimused ja tasu maksmise põhimõtted, et tagada õiglane ja arusaadav tasusüsteem.

2. Töötasujuhendi eesmärk

Töötasujuhend peab tagama, et igal töötajal on selgus, millistest komponentidest tema töötasu

koosneb, kuidas ja mille alusel tema töötasu kujuneb ning milline on töötasu maksmise aeg ja viis.

 

3. Mõisted

3.1. Töötasujuhendis kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:

3.1.1. töötaja - füüsiline isik, kes töötab asutuses töölepingu alusel;

 

 

3.1.2. töötasu - töötajale tehtud töö eest makstav tasu, mis koosneb põhitöötasust,

muutuvtöötasust, eritingimustes töötamise eest makstavatest lisatasudest ning

asendustasust;

 

 

3.1.3. muutuvtöötasu - töötasu ebaregulaarne osa, mida võib maksta preemiana

erakordsete tööalaste saavutuste eest või lisatastma ülesannete eest, mis ületavad

 

kokkulepitud töömahtu, ei tulene töö sisust või ei ole seotud töökoha eesmärgiga;

3.1.4. lisatasu - töötasule lisaks makstav täiendav tasu puuduva teenistuj a ülesannete

 

täitmise ning ületunnitöö, valveaja, öötöö ja riigipühadel töötamise eest;

3.1. 5. preemia - kauaaegse laitmatu töö või töökohustuste silmapaistvalt hea täitmise eest

kohaldatavergutus;

 

3.1.6. sotsiaalsed garantiid - tasu, mida makstakse soorituse tulemuslikkusest

mittesõltuvatel asjaoludel.

4. Üldpõhimõtted

4.1. Töötasude kokku leppimisel ja maksmisel lähtutakse töölepingu seadusest ning teistest

riigi või Viljandi linna õigusaktidest (sh Viljandi Linnavalitsuse 4. veebruari 2013. a

 

määrusest nr 4 "Viljandi Linnavalitsuse hallatavate asutuste personali töötasustamise

juhend" ja käesolevast töötasujuhendist. Kokkulepitavad töötasud ei tohi tuua kaasa

tööjõukuludeks eraldatud vahendite suurendamise vajadust järgneval eelarveaastal.

4.2. Töötasu korraldavate õigusaktide muutmisel muudetakse töötasu- ja töötasuga seotud

tingimusi hiljemalt ühe kuu möödumisel, kohaldades muudatusi õigusakti kehtima

 

hakkamise päevast.

4.3. Töötasu kokku leppimisel arvestatakse Viljandi Linnavalitsuse poolt asutusele kinnitatud

struktuuri, koosseisu ja töötasuvahemikke ning eraldatud tööjõukulude eelarvet.

Töötasuvahernike muutus ei tähenda automaatselt individuaalsete palkade muutmist.

4.4. Vastavale ametikohale ettenähtud töötasuvahemiku maksimummäärast kõrgemat ja

miinimummäärast madalamat põhitöötasu on lubatud maksta vaid erandjuhtudel, mille

põhjendatust hindab asutuse juht

 

 

4.5. Töötaja tööülesannetes lepivad juhataja ja töötaja kokku töölepingus ja selle lisaks olevas

ametijuhendis. Tööülesannete kirjeldus on piisavalt selge ja arusaadav, et töötaja teaks,

milliste ülesannete täitmist temalt oodatakse. Kokkulepitavad tööülesanded mahuvad

kokkulepitud tööaega.

 

4.6. Töölepingja töölepingu muudatused fikseeritakse kirjalikult.

4.7. Katseajal võib kokku leppida töötaja töötasuks tema ametikohale planeeritud

töötasutasemest madalama palgamäära, eeldusel, et töötaja vajab sisseelamisperioodil

olulist tööalast juhendamist, ja arvestades, et töötasu ei või olla madalam Vabariigi

Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast.

 

 

 

4.8. Töötasu arvestusperiood on kalendrikuu. Töötasu arvestatakse ajavahemiku eest, mil

töötaja täitis talle pandud ülesandeid.

4.9. Töötasu makstakse üks kord kuus. Töötasu kantakse hiljemalt jooksva arvestuskuu

viimasel tööpäeval üle töötaja poolt näidatud arveldusarvele, kui ei ole kokku lepitud

teisiti. Kui kokkulepitud töötasu maksmise kuupäev satub puhkepäevale, tehakse ülekanne

sellele eelneval tööpäeval. Arveldusarve muutmisest tuleb töötajal kirjalikku taasesitamist

 

 

 

 

 

võimaldavas vormis teavitada Viljandi Linnavalitsuse rahandusametit (edaspidi

rahandusamet).

4.10. Esitatud tööajatabelite ja käskkirjade alusel arvestab ja maksab töötasu välja

Viljandi Linnavalitsuse rahandusamet.

4.11. Rahandusamet väljastab töötajale teatise arvestatud töötasu, puhkusetasu ja neist

tehtud kinnipidamiste, samuti tema eest arvestatud sotsiaalmaksu ja

töötuskindlustusmaksu kohta. Töötajal on õigus saada selgitusi talle töötasu määranud

isikult.

 

 

 

4.12. Asutuse juhil on õigus määrata asutuse töötajale lisatasu täiendavate tööülesannete

eest või asendamise eest või vaba ametikoha täitmise eest edasilükkamatutel juhtudel, kui

asutuse normaalne töö oleks töötaja puudumise tõttu takistatud ja asendaja või

kohusetäitja tööle võtmine ei ole võimalik või otstarbekas. Lisatasu ametijuhendijärgse

asendamise eest sisaldub asendava töötaja töötasus.

 

 

 

 

5. Põhitöötasu maksmise tingimused ja kord

5.1. Töötaja palk lepitakse töötaja ja juhataja vahel kokku töölepingus. Töötajatega töötasu

kokku leppimisel arvestab juhataja töötaswnäärade vahemikku, töötaja kõiki kokku

lepitud tööülesandeid, töökoormust, pädevusi, töötulemusi, kogemusi ja kvalifikatsiooni.

 

 

5.2. Juhataja asetäitja töötasumäär on 70 - 90 %juhataja kinnitatud palgamäärast.

5.3. Kui ametikohale on kehtestatud kvalifikatsiooninõuded, arvestatakse töötasustamisel

kvalifikatsiooninõuetele vastavust. Kvalifikatsiooninõuetele vastavate keskeriharidusega

töötajate töötasumäär on 80-90 % kõrgharidusega töötajate palgamäärast.

 

 

6. Täiendavate tööülesannete eest lisatasu maksmise tingimused ja kord

6.1. Täiendavaks tööülesandeks loetakse asutuse juhi või vahetu ülemuse poolt töötajale antud,

kuid töölepingus või ametijuhendis fikseerimata töökohustust ja ülesannet, mis oluliselt

suurendab töötaja töömahtu.

6.2. Lisatasu täiendavate tööülesannete eest makstakse sõltuvalt lisaülesannete mahust ja

iseloomust. Lisatasu täiendavate tööülesannete eest määratakse ühekordse või tähtaegse

 

lisatasuna, kuid mitte kauemaks kui kuueks kuuks. Kui ülesannete kestus on pikem kui

kuus kuud, muudetakse töötaja ametijuhendit ning vaadatakse üle tema põhitöötasu.

6.3. Täiendavate tööülesannete täitmises ja lisatasu suuruses lepivad juhataja ja töötaja kokku

 

enne töö teostamise algust. Käskkirjas peavad olema täpselt fikseeritud tööülesanded ja

ajavahemik, missuguse ajajooksul ülesannet täidetakse ning lisatasu suurus.

6.4. Hädavajaduse korral, kui täiendavad tööülesanded tuleb anda etteplaneerimatult ja

 

 

kiireloomuliselt, vormistatakse vajalikud dokumendid tagantjärele.

7. Asendustasu maksmise tingimused ja kord

7.1. Puuduva töötaja ülesannete täitmise eest võib üldjuhul maksta töötajale asendustasu, kui

asendamine ei ole ettenähtud töötaja ametijuhendis. Kui asendamine on ettenähtud töötaja

ametijuhendis, makstakse lisatasu vaid juhul, kui töötajat ei vabastata asendamise ajaks

oma ülesannete täitmisest ja töötaja töömaht seetõttu märgatavalt suureneb.

7.2. Ülesannete määramise ja lisatasu maksmise ulatuse otsustab asutuse juht. Asendustasu

 

 

 

maksmise aluseks on asutuse juhi kinnitatud tööajaarvestuse tabel ning asutuse juhi käskkiri.

8. Eritingimustes töötamise lisatasude ja hüvitiste määramise ja maksmise tingimused ja kord

8.1. Eritingimuste lisatasu makstakse töötajale ületunnitöö, riigipühal ja ööajal töötamise eest

seadusest tuleneval alusel, kui eritingimustes tehtud tööd ei ole töötajale võimalik

hüvitada vaba aja andmisega.

8.2. Asutuse töötaja ületunnitöö hüvitatakse eelkõige vaba ajaga ületunnitöö ajaga võrdses

 

ulatuses, kui ei ole kokku lepitud ületunnitöö hüvitamist rahas.

8.3. Töötajale ületunnitöö või ööajal töötamise eest lisatasu maksmise või riigipühal töötamise

hüvitamise aluseks on tööajaarvestuse tabel ning asutuse juhi käskkiri.

 

 

9. Valveaja eest lisatasu määramise ja maksmise tingimused ja kord

9.1. Lisatasu valveaja eest makstakse seadusest tuleneval alusel.

9.2. Valveaja eest lisatasu maksmise aluseks on asutuse juhi kinnitatud tööajaarvestuse tabel

ning asutuse juhi käskkiri.

 

10. Puhkusetasu

10.1. Puhkusetasu arvestatakse Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud korra alusel.

10.2. Puhkuse, sealhulgas õppepuhkuse ajaks säilitatakse teenistujale põhipalk. Päevatasu

alusel arvutatakse töötajale puhkusetasu üksnes juhul, kui sel alusel arvutatav puhkusetasu

on töötaja jaoks soodsam.

10.3. Puhkusetasu kantakse töötaja arveldusarvele hiljemalt eelviimasel tööpäeval enne

 

 

puhkuse algust või töötaja soovi korral järgmisel töötasupäeval. Juhul, kui töötaja puhkus

poolte kokkuleppel katkestatakse või katkeb töötaja puhkus töötaja haiguse tõttu ning

töötajale on puhkusetasu üle kantud, arvestatakse puhkusetasu ümber ja enammakstud

summa peetakse kinni järgneva kuu või järgnevate kuude töötasust.

11. Tasustamine välisvahenditest rahastatavate projektide korral

11.1. Välisvahenditest rahastatava projekti rahastamise taotlusest peab nähtuma, kas ja

millises mahus on kavas projekti eelarvest maksta projekti täitmisega seotud töötajale

töötasu. Seejuures tuleb järgida käesolevas punktis kehtestatud põhimõtteid kooskõlas

vastava projekti rahastamisallika reeglitega.

11.2. Juhul, kui projekti juhtimine või muu projekti täitmisega seotud ülesanne ei ole

töötaja ametijuhendis fikseeritud, siis olenevalt konkreetse projekti rahastamisallika

reeglite võimalustest:

11.2.1. käsitletakse projekti täitmisega seotud ülesannet kui töötajale antud täiendavat

tööülesannet, mille eest makstakse talle lisatasu või;

11.2.2. täidab töötaja projekti täitmisega seotud ülesandeid ületunnitööna, mis hüvitatakse

talle rahas või;

11.2.3. sõlmitakse töötajaga projekti täitmisega seotud tegevuse eest tasu maksmiseks

töövõtu- või käsundusleping eeldusel, et projekti täitmisega seotud tegevus ei lange

kokku töötaja ametijuhendist tulenevate tööülesannetega.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Preemiate määramine

12.1. Asutuse juhil on OlgUS eelarves töötasudeks olevate vahendite pures määrata

erakordsete tööalaste saavutuste eest ühekordseid preemiaid.

12.2. Preemia kokku ühele töötajale ühes kalendriaastas võib olla kuni 50% töötajale

määratud kuupalgamäärast.

 

 

13. Sotsiaalsed garantiid

13.1. Töötajale makstakse järgmisi Viljandi Linnavolikogu või Viljandi Linnavalitsuse

poolt kinnitatud toetusi:

13.1.1. lähedase inimese surma korral;

13.1.2. lapse sünni korral;

 

 

13.1.3. töösuhte lõpetamisel seoses pensionile siirdumisega.

13.2. Toetust makstakse töötaja avalduse alusel või vahetujuhi ettepanekul.

13.3. Toetuse määrab asutuse juht käskkirjaga.


Viljandi Spordikeskus Vaksali tn 4 71020 VILJANDI Telefon: 435 1575,433 3622
2018 ©